Zapraszamy do udziału w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 12 maja 2021r. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie o godzinie 10.00. Konkurs skierowany jest do amatorów – uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. Konkurs jest przeprowadzany formie czterech turniejów:

 • turniej recytatorski
 • turniej poezji śpiewanej
 • turniej teatrów jednego aktora
 • wywiedzione ze słowa

Prosimy o dostarczenie kart zgłoszeń do 10 maja na adres:
🔹biuro@mdkolesno.pl
lub
🔹Miejski Dom Kultury
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 Olesno
🔴 Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 konkurs odbędzie się bez publiczności przy ścisłym przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin oraz karty do pobrania

REGULAMIN

 1. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

„Duży OKR 2021″

Etap rejonowy

I.

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów–otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

 1. Warunki udziału w Konkursie są następujące:
 • Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
 • Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika. Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych
 1. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu –w terminie przez niego ustalonym.
 1. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji –środowiskowych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich.

Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:

 • turniej teatrów jednego aktora –10 –13 czerwca 2021 roku w Słupsku;
 • turniej poezji śpiewanej –17 –19 czerwca 2021 roku we Włocławku;
 • turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa –24 –26 czerwca 2021 roku w Ostrołęce.
 1. Główny organizator Konkursu może dokonać zmian w ustalonym terminarzu przeglądów. W odniesieniu do turniejów finałowych, zmiany są konsultowane z gospodarzami tych turniejów.
 1. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.
 1. Uczestnicy, a także ich opiekunowie –instruktorzy, nauczyciele –na każdym etapie Konkursu mają prawo zgłosić do organizatora właściwego etapu pytania, uwagi i propozycje we wszystkich sprawach związanych z OKR, z wyłączeniem werdyktu, który pozostaje w kompetencji sądu konkursowego.

II.

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

A.TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
 • młodzież szkół ponadpodstawowych,
 • dorośli;

2.Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;

3.Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki; Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

B.TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Uczestnicy –tylko soliści –występują bez podziału na kategorie.
 1. Repertuar obejmuje:
 • 3 utwory śpiewane,
 • 1 utwór recytowany.
 1. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
 • wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
 • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny,tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
 • uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
 1. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci –śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

 1. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). Akompaniatorzy zobowiązani są przynieść własne instrumenty, Organizator zapewnia pianino elektryczne.
 1. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C.TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
 3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D.WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

 

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu –występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie –w obrębie jednego utworu –mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

 

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).
 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

III.

 

 1. Do oceny wykonawców powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe, właściwe dla stopnia przeglądu.
 1. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
 1. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego powinni wejść·przedstawiciel organizatorów przeglądów niższego stopnia;·przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
 1. Nie mogą być jurorami:
 • wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
 • instruktorzy –w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.
 1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
 • interpretacja utworów;
 • kultura słowa;
 • ogólny wyraz artystyczny.

W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględnią ponadto:

 • celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
 • kompozycję sceniczną występu.

W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:

 • opracowanie dramaturgiczne;
 • opracowanie reżyserskie;
 • wykonanie zadań aktorskich;
 • pozasłowne elementy spektaklu –scenografia, muzyka.

W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględnią także:

 • zgodność muzyki z charakterem wiersza;
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
 • wartości artystyczne muzyki.
 1. Podstawą do udziału w sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego –wszystkich uczestników przeglądu.
 1. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 1. Decyzja Sądu jest ostateczna.
 1. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
 1. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji. Miejsce i formę spotkania z jurorami określa organizator przeglądu.

IV.

 

 1. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
 • środowiskowych, miejskich, gminnych;
 • powiatowych i/lub rejonowych –wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
 • wojewódzkich –powinny zakończyć się nie później niż 20 maj 2021 r.;
 • spotkań finałowych.
 1. Etap rejonowy odbędzie się w sali kominkowej Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie w dniu 12.05.2021 r. (środa).
 1. Zgłoszenia można składać do dnia 10.05.2021r. (poniedziałek) na adres:

Miejski Dom Kultury

 1. Wielkie Przedmieście 31

46-300 Olesno

lub

biuro@mdkolesno.pl