Miejski Dom Kultury w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe www.mdk.olesno.pl

Data publikacji strony internetowej: rok 2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: grudzień 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-12-21

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Strona internetowa nie ma dostępnych opcji ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym (planowana jest zmiana dostępności strony internetowej w najbliższym czasie)
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, (powód: niektóre pliki zostały wytworzone w formacie, który uniemożliwia dostępność cyfrową)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ernest Hober , adres e-mail: mdkolesno@go2.pl , telefon: 34 358-24-45.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Miejski Dom Kultury w Oleśnie znajduje się przy ulicy Wielkie Przedmieście 31. Do budynku prowadzą dwa wejścia umieszczone od strony ulicy Wielkie Przedmieście. Do obydwu wejść prowadzą schody, w tym jedne oznakowane na potrzeby osób niedowidzących. Budynek posiada również wejście tylne od strony podwórza dostosowane dla osób poruszających się wózkiem.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w Miejskim Domu Kultury są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie schodów

Niemal wszystkie schody w Miejskim Domu są szerokie i nie są strome. Wyjątek stanowią schody do pomieszczeń piwnicznych.

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od strony podwórza Miejskiego Domu Kultury znajduje się wygodny podjazd prowadzący bezpośrednio pod tylne drzwi wejściowe.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Miejskim Domu Kultury w Oleśnie obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Miejskim Domu Kultury w Oleśnie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

  1. aktualnie trwają prace nad konwersją plików aby były dostępne cyfrowo,
  2. planowana jest zmiana dostępności strony internetowej w najbliższym czasie.