Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO poniżej przypominamy cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest Miejski Dom Kultury, ul.Wielkie Przedmieście 31, 46-300 Olesno, REGON: 281690 tel. 343582445, e-mail mdkolesno@go2.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Aleksandra Płaszewska, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31, tel. 343582445, e-mail mdkolesno@go2.pl

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane będą w następujących celach:

 1. w celu realizacji umowy lub świadczonej usługi oraz ewentualnie obsługi złożonej przez nas reklamacji i ewentualnych innych roszczeń związanych z tą umową/usługą. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy,
 2. celu wykonania obowiązującej umowy, w tym dokonania rozliczeń księgowych, dokonania płatności art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. w zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w naszych dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w pewnych sytuacjach Państwa dane możemy przetwarzać również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 5. w celu promocji zdarzenia z wykorzystaniem wizerunku ( np. plakaty,strona www,FB, e-mail).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przez jaki możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Oznacza to, że:

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o realizację łączącej nas z Państwem umowy lub świadczonej usługi możemy przetwarzać dane przez okres realizacji tej umowy lub świadczenia usługi oraz rozpatrywania ewentualnej reklamacji,
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możemy przetwarzać dane do momentu wycofania przez Państwa tej zgody lub zakończenia przez nas działań, dla których Państwa zgoda była wymagana.

ODBIORCY DANYCH

w ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora, dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy.

Odbiorcami Państwa danych mogą natomiast być:

 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne,
 • dostawcy usług i systemów informatycznych,
 • działające na naszą rzecz firmy prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe,
 • organy kontroli.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługuje Państwu szereg uprawnień, tj. prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych .

w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO SPRZECIWU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) , jeśli uważacie, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazujecie Państwo w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziemy mogli zawrzeć z państwem umowy lub skorzystać z świadczonych usług.

INFORMACJA o ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.